BEGROTING / PROGNOSE

Begroting

Een begroting is een (gedetailleerd) overzicht van de geplande inkomsten en uitgaven van een organisatie betreffende een afgekaderde periode, dikwijls een jaar.

Budgettair karakter

De ervaringen en ontwikkelingen van voorgaande periodes spelen bij het begroten wel mee, maar een begroting heeft een sterk budgettair karakter.

Bij een begroting worden doelen gesteld en budgetten gekoppeld aan die doelen.

Budget

Het budget geeft de (begrote) beschikbare middelen aan. Het is niet de bedoeling dat budgetten overschreden worden. Afhankelijk van de inrichting van een organisatie kan het ook zijn dat eerst toestemming nodig is voor overschrijding.

Toetsen en bijsturen

Een begroting wordt meestal voor het komend jaar gemaakt en vervolgens jaarlijks geactualiseerd.

De werkelijke resultaten worden getoetst aan de begroting. Zo nodig moet er bijgestuurd worden.

Prognose

Een prognose is een voorspelling van wat er daadwerkelijk wordt bereikt. 

Een prognose is de uitkomst van een proces van het inschatten van de toekomstige prestaties. Veel interne en externe factoren kunnen hierbij een rol spelen. Ook factoren die je zelf helemaal niet in de hand hebt.

Periodieke bijstelling

Om een correct beeld te houden wordt een prognose periodiek bijgesteld aan de werkelijke ontwikkelingen.

Een prognose wordt doorgaans voor een reeks van komende jaren gemaakt.

Gebruik prognose

Een prognose wordt gebruikt voor operationele afwegingen op korte termijn, zoals het bijstellen van de inkopen, de productie, dan wel de inzet van personeel. Een meerjarenprognose geldt uiteraard voor besluiten die voor de langere termijn moeten worden genomen.

Aanpak

Het maken van een begroting is meer dan alleen een inflatiecorrectie toepassen op bestaande overzichten. De geplande inkomsten en uitgaven moeten hierin opgenomen worden. Dat vergt wat rekenwerk en tijd.

Een prognose wordt doorgaans gemaakt voor een reeks van jaren (lange termijn). Een prognose maakt dikwijls deel uit van een beleidsplan. Afhankelijk van de situatie vergt een prognose meestal wel wat rekenwerk, maar met name ook goede kennis van bepaalde zaken.

Onze inbreng

Een aanpak die doorgaans goed werkt, is dat je eerst samen met ons een raamwerk opzet.

Vervolgens kunnen wij aangeven welke gegevens we nodig hebben om tot een goede begroting of prognose te komen.

Daarna gaan wij ermee aan de slag om vervolgens met jou e.e.a. te finetunen.

Doelen stellen

Voor elke organisatie is het van belang na te denken over de doelen die de organisatie wil bereiken.

Je kunt hier dan actief op sturen. Zie ook: