LOONHEFFING / PREMIES SV

Loonheffing

Loonheffing is de verzamelnaam voor:

  • loonbelasting;
  • premie volksverzekeringen.

Loonheffing is een zogenaamde voorheffing op de inkomstenbelasting en wordt door de werkgever volgens vastgestelde tabellen ingehouden op het loon van zijn werknemers en vervolgens afgedragen aan de Belastingdienst

Wat is loon?

Volgens artikel 10 van de Wet op de loonbelasting is loon al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking.

Ruim loonbegrip

Volgens deze omschrijving valt alles wat een werkgever vergoedt of verstrekt onder het loonbegrip. Hierop bestaan diverse uitzonderingen en vrijstellingen, waaronder ook de Werkkostenregeling. Zie hiernaast.

Aanspraken

Werknemers kunnen aanspraken hebben op bepaalde uitkeringen of verstrekkingen in bepaalde situaties, bijvoorbeeld: een uitkering bij ziekte.

In beginsel zijn deze aanspraken belast. In veel gevallen wordt echter de zogenaamde omkeerregel toegepast. In dat geval wordt de aanspraak vrijgesteld en ingeval een situatie zich voordoet de uitkering of verstrekking belast.

Bij een ziekteuitkering is dit het geval.

Werkkostenregeling

Met de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever zelf bepalen wat je onbelast aan je werknemers vergoedt, geeft of beschikbaar stelt.

De WKR kent:

  • een vrije ruimte;
  • gerichte vrijstellingen;
  • nihilwaarderingen.

Premies SV/uitvoering

De premies sociale verzekeringen worden ook door de Belastingdienst geïnd en gecontroleerd.

Voor de uitvoering van de sociale verzekeringswetten is echter het UWV de aangewezen partij.

Complex

Het totaal van regels met betrekking tot het arbeidsrecht, de CAO-bepalingen, de loonheffing, de sociale verzekeringen en de fondsen, maken dat een loonadministratie erg complex kan zijn. Het is specialistenwerk!

Informatieve websites

Heb je vragen? Bel ons!

Wil je zelf ook wat rondneuzen? Hieronder tref je vier links aan naar websites, die veel informatie bieden.